BLOG:

Blijf op de hoogte van onze handelingen op deze blog (zie hieronder):

Instagram: saveukraine.vzw

NEDERLANDS

Wat gebeurt er met mijn donaties?

- Heeft u geld gedoneerd? Dan kopen we met uw gedoneerd geld de nodige hulpgoederen aan in België en sturen we die op naar Oekraïne met onze vrachtwagen. We ontvangen dagelijks lijsten via directe contactpersonen in Oekraïne (liefdadigheidsorganisaties). Op die lijsten staan er welke goederen uiterst noodzakelijk zijn, zodat wij die zo snel mogelijk kunnen inzamelen. We houden u voortdurend op de hoogte via onze blog op onze website, zodat u weet waar uw geld en/of goederen naartoe gaan, want wij willen 100% transparant zijn met de donateurs. Wij krijgen fiscale bijstand van een boekhouder, namelijk meneer Destadsbader (zaakvoerder van Finaccon) zodat alle aankopen en transacties volledig correct gebeuren. 

- Heeft u goederen gedoneerd? Dan sorteren wij alle goederen per categorie, stoppen ze in dozen en sturen ze zo snel mogelijk op naar Oekraïne.

Hoe komen ze in Oekraïne terecht? Wij doen enkel GEADRESSEERDE levering

- Wij organiseren het transport van België naar Oekraïne zelf met onze vaste chauffeur die wij voor de 300% vertrouwen (de chauffeur rijdt Oekraïne effectief binnen). Als er mensen zijn die voor extra vervoer willen zorgen of zelf naar de grens willen rijden, neem dan gerust contact met ons op. Hoe meer vervoer er kan voorzien worden, hoe beter.

- Aan de grens met Oekraïne ontvangt de liefdadigheidsorganisatie "Volonterskiv ruh Bukovyny" alle goederen, wordt er een ontvangstbewijs getekend en zij verdelen vervolgens de ontvangen goederen verder naar de burgers in nood. Zij staan in contact met andere VZW's over heel Oekraïne, zodat zij weten op welke locaties er welke tekorten zijn. 


ENGLISH

What happens with my donations?

- Did you donate money? Then with your donated money we purchase the necessary relief items in Belgium and send them to Ukraine with our truck. We receive daily lists through direct contacts in Ukraine (charity organisations). On those lists you can see which goods are extremely necessary, so that we can collect them as soon as possible. We constantly keep you informed via our blog on our website, so that you know where your money and/or goods are going, as we want to be 100% transparent with our donors. We receive fiscal assistance from an accountant, namely Mr. Destadsbader (business manager of Finaccon) so that all purchases and transactions are completely correct. 

- Have you donated goods? Then we sort all goods per category, put them in boxes and send them to Ukraine as soon as possible.

How do they end up in Ukraine?

- We organise the transport from Belgium to Ukraine ourselves with our regular driver whom we trust 300% (the driver actually enters Ukraine). If there are people who want to provide extra transport or want to drive to the border themselves, please contact us. The more transport that can be provided, the better.

- At the border with Ukraine the charity organisation "Volonterskiv ruh Bukovyny" receives all goods, signs a receipt and then distributes the received goods to the citizens in need. They are in contact with other charities all over Ukraine, so that they know in which locations there are shortages. 


FRANCAIS

Qu'advient-il de mes dons ?

- Avez-vous donné de l'argent ? Ensuite, avec l'argent que vous avez donné, nous achetons les articles de secours nécessaires en Belgique et les envoyons en Ukraine avec notre camion. Nous recevons quotidiennement des listes par le biais de contacts directs en Ukraine (organisations caritatives). Sur ces listes, vous pouvez voir quelles marchandises sont extrêmement nécessaires, afin que nous puissions les collecter le plus rapidement possible. Nous vous tenons constamment informés via notre blog sur notre site web, afin que vous sachiez où va votre argent et/ou vos biens, car nous voulons être 100% transparents avec nos donateurs. Nous bénéficions de l'assistance fiscale d'un comptable, à savoir M. Destadsbader (directeur commercial de Finaccon) afin que tous les achats et transactions soient parfaitement corrects. 

- Avez-vous donné des biens ? Ensuite, nous trions toutes les marchandises par catégorie, les mettons dans des boîtes et les envoyons en Ukraine dès que possible.

Comment arrivent-ils en Ukraine ?

- Nous organisons nous-mêmes le transport de la Belgique vers l'Ukraine avec notre chauffeur régulier auquel nous faisons confiance à 300% (le chauffeur entre effectivement en Ukraine). Si des personnes veulent fournir un transport supplémentaire ou veulent conduire elles-mêmes jusqu'à la frontière, veuillez nous contacter. Plus le transport peut être assuré, mieux c'est.

- À la frontière avec l'Ukraine, l'organisation caritative "Volonterskiv ruh Bukovyny" reçoit tous les biens, signe un reçu et distribue ensuite les biens reçus aux citoyens dans le besoin. Ils sont en contact avec d'autres organisations caritatives dans toute l'Ukraine, de sorte qu'ils savent dans quels endroits il y a des pénuries.