Donate money as company (Doneer geld als bedrijf)

Nederlands

Helaas bestaan wij maar officieel sinds 1 maart 2022, waardoor wij niet aan de voorwaarden voldoen om de erkenning van onze VZW aan te vragen en bijgevolg mogen wij zelf nog geen fiscaal attest uitreiken. MAAR! Hiervoor hebben wij een oplossing gevonden: de Koning Boudewijnstichting. 

Kan ik toch via de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest ontvangen?

Ja zeker! Door een eigen projectrekening beheerd door de Koning Boudewijnstichting kunnen wij in alle transparantie giften inzamelen bij onze sympathisanten. Dankzij dit systeem krijgt ons initiatief meer zichtbaarheid en de schenkers kunnen zeker zijn dat hun giften naar de realisatie van dit initiatief gaan.

Door middel van dit systeem/projectrekening krijgt ons project niet alleen een erkenning, maar de Stichting regelt ook de fiscale aspecten met het bedrijf, waardoor het bedrijf toch van de belastingvermindering zal kunnen genieten en dus toch een fiscaal attest zal ontvangen.

Waar kan ik doneren en hoe wordt dit dan fiscaal geregeld?

Giften vanaf 40 euro:

  1. op de rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met de verplichte gestructureerde mededeling 623/3715/60027 (mogen we vragen om de mededeling correct in te vullen, want dit laat de Stichting toe om de giften snel te identificeren en te linken aan ons project)

  2. of via de online donatiepagina: https://donate.kbs-frb.be/actions/PRA-SaveUkraine 

geven recht op een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag. Dit vindt u terug op het fiscaal attest dat de Koning Boudewijnstichting na uw donatie aflevert.


Français

Malheureusement, nous n'existons officiellement que depuis le 1er mars 2022, ce qui signifie que nous ne remplissons pas les conditions pour demander la reconnaissance de notre ASBL et que nous ne pouvons donc pas encore délivrer nous-mêmes d'attestation fiscale.

MAIS nous avons trouvé une solution : la Fondation Roi Baudouin. 

Puis-je encore recevoir une attestation fiscale par le biais de la Fondation Roi Baudouin ?

Oui, certainement ! Grâce à notre propre compte de projet géré par la Fondation Roi Baudouin, nous pouvons collecter les dons de nos supporters en toute transparence. Grâce à ce système, notre projet bénéficie d'une plus grande visibilité et les donateurs peuvent être sûrs que leurs dons vont à la réalisation de ce projet.

Grâce à ce système/compte de projet, notre projet est non seulement reconnu, mais la Fondation règle également les aspects fiscaux avec l'entreprise, de sorte que celle-ci puisse toujours bénéficier de la réduction d'impôt et recevoir ainsi une attestation fiscale.

Où puis-je faire un don et comment cela est-il organisé fiscalement ?

Dons à partir de 40 euros :

  1. au compte IBAN: BE10 0000 0000 0404 - BIC : BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin avec la communication structurée obligatoire 623/3715/60027 (nous vous demandons de remplir correctement la communication, car cela permettra à la Fondation d'identifier rapidement les dons et de les associer à notre projet).

  2. ou via la page de don en ligne: https://donate.kbs-frb.be/actions/PRA-SaveUkraine 

donnent droit à une réduction d'impôt de 45% du montant payé. Vous le trouverez sur l'attestation fiscale que la Fondation Roi Baudouin délivre après votre don.